Jesteś tutaj: Home » Info » Konkursy » Regulamin konkursów organizowanych na portalu modowo.pl 

Regulamin konkursów organizowanych na portalu modowo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursów organizowanych na portalu modowo.pl

 

 

Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z konkursów prowadzonych na portalu Modowo.pl. Organizatorami konkursu są sponsorzy wraz z portalem Modowo.pl

Konkurs jest organizowany na terytorium RP

W konkursach brać udział mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych. Nie mogą w konkyrsach prać udziału;

-  pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

- inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu,

 

Uczestnicy korzystać będą z konkursów na podstawie instrukcji przedstawionej w materiałach konkursowych.

Wszystkie konkursy na portalu Modowo.pl są nieodpłatne i uczestnictwo w nich jest dobrowolne. 

Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Konkursie dodatkową wiadomość zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą świadczonej usługi. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Konkursie.

Nagrody przekazywane od sponsorów są pełnowartościowe, nie są uszkodzone ani przeterminowane.   

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął on podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z prawem. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody, tym Uczestnikom, w stosunku, do których Organizator powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. 

 

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, prawidłowości udzielanych odpowiedzi na pytania konkursowe oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Zasady przyznawania nagród  

Laureaci konkursu zastają drogą mailową poinformowani o przyznaniu nagrody. Oprócz tego listaje opublikowana na stronie konkursowej po zakończeniu konkursu. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest udzilenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Poprawne odpowiedzi zostają następnie przekazane do Komisji Konkursowej, która ocenia w skali od 1-20. Najwyżej oceniane odpowiedzi otrzymują nagrody rzeczowe. Oceny zostają tajne i nie są udostępnione do wiadomości nikomu poza Komisją Konkursową, a wszególności uczestnikom konkursu.

Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

Radakcja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika jak np. podanie Organizatorowi błędnego adresu przekazania nagrody.   

Do każdego laureata zostaje wysłane mail z prośbą o potwierdzenie adresu wysyłki nagrody. Nagroda jest wysłana w terminie do 5 dni od dania otrzymania potwierdzenia adresu wysyłki.  

Na portalu Modowo.pl organozowane są również konkursy, w których wygrywa kto pierwszy, ten lepszy. Konkursy organizowane na takich zasadach nie mogą trwać dłużej niż dwa dni.  

 

Postępowanie reklamacyjne

Każdy z laureatów ma prawo złożyć reklamację w wypadku gdy:

- otrzymana nagrodzne, ma ukryte wady fabryczne, które nie zostały wykryte.

W celu złożenia reklamcji laureat informuje redakcję drogą mailową redakcja@modowo.pl o wadzie produktu. Organozator rozpoczyna kroki w celu rozpatrzenia reklamacji o czym na bieżąco informuje laureata.      

 

Postanowienia końcowe

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu konkursu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich. 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatora na portalu Modowo.pl, danych osobowych niezbędnych dla celu realizacji konkursu. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych w przyszłości w tym samym celu i może być w każdym czasie przez Uczestnika odwołana. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich do przetwarzania i poprawiania danych oraz kontroli ich przetwarzania.     

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą odpowiednie przepisy polskiego prawa cywilnego. 

 

 

 

---